Nguồn vạn dặm rửa chân tnghĩ tới
Ý lâng lâng dấu bụi ngày qua
Một đám mây chẳng thành mưa
Khắp thành lá rụng đều là thu sang
Trời chiều xa chim hồng bặt bóng
Sáo lầu thu còn vọng gió tây
Mộng tàn hiểu được đời nay
Hàm Đan muốn kể chuyện ngày trước nghe

tửu tận tình do tại