Núi gò tụ họp,
Ba đào phẫn nộ,
Trong ngoài sông núi Đồng Quan đó.
Nhìn Tây Đô,
Ý ngần ngừ,
Qua ngang Tần Hán kinh thành cũ.
Cung điện ngàn gian thành bãi cỏ.
Hưng, trăm họ khổ!
Vong, trăm họ khổ!


(Bản dịch trong "Anh hùng xạ điêu" do Cao Tự Thanh dịch)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.