Thành trì tan rã
Anh hùng đâu cả ?
Rồng mây mấy độ còn gặp gỡ ?
Nhớ hưng suy,
Khổ trong lòng.
Nhà Đường mới khởi nhà Tuỳ bại,
Thế thái cứ như mây biến đổi.
Nhanh, cũng là trời đất xui!
Chậm, cũng là trời đất xui!


(Bản dịch trong "Anh hùng xạ điêu" do Cao Tự Thanh dịch)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.