11.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/01/2010 18:10 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/10/2010 06:15 bởi hongha83
Nguyễn Công Hãng 阮公沆 (1680-1732) hiệu Tĩnh Trai 靜齋 (có bản chép Tĩnh Am 靜庵), người làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc, nay là thôn Phù Chẩn, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Canh Thìn niên hiệu Chính Hoà thứ 21 (1700) đời Lê Hy Tông lúc mới 20 tuổi, nổi tiếng hay chữ.

Ông giữ các chức quan như Đề hình, Thiêm đô ngự sử, Đốc trấn Cao Bằng (từ tháng 12 năm 1715), Tả thị lang Bộ Binh, Nhập thị bồi tụng, Thượng thư, tước Sóc quận công, sau thăng Thiếu bảo, kiêm chức Ngự sử đài chánh chưởng, Thượng thư bộ lại, hàm Thái tử thái phó, sau lại thăng Thái bảo, xếp vào hạng công thần và được cử làm chánh sứ sang nhà Thanh tháng 4 năm 1718. Năm 1720, thăng Tham tụng.

Nguyễn Công Hãng được cử làm Thái phó cho thế tử Trịnh Giang con cả của Trịnh…

 

Tuyển tập chung