Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 19/08/2016 12:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/08/2016 17:26

答前篇

小兒弄筆不能嗔,
涴壁書窗且賞勤。
聞彼夢熊猶未兆,
女中誰是衛夫人。

 

Đáp tiền thiên

Tiểu nhi lộng bút bất năng sân,
Uyển bích thư song thả thưởng cần.
Văn bỉ mộng hùng do vị triệu,
Nữ trung thuỳ thị Vệ phu nhân?

 

Dịch nghĩa

Mấy cháu viết càn mà bác không giận,
Về tội làm bẩn tường và viết cả lên song cửa, lại còn thưởng thưởng công viết.
Nghe nói ông cầu con trai mà chưa được,
Trong đám con gái, ai sẽ thành tài như Vệ phu nhân?


Liễu Tông Nguyên gửi tác giả hai bài mang tiêu đề Trùng tặng. Đây là bài ông hồi đáp bài thứ nhất.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cháu viết càn bác không nỡ giận
Làm bẩn tường mà vẫn thưởng công
Cầu trai nghe nói chưa xong
Gái nào thành Vệ phu nhân bây giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Con trẻ viết càn chẳng giận sao
Bẩn tường dơ cửa thưởng công lao
Nghe ông mong có trai chưa được
là Vệ phu nhân đứa gái nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mấy trẻ viết càn, ông chẳng giận
Bẩn tường đâu tiếc, thưởng công lao
Mong trai chưa có thương ông nhỉ
Sau Vệ phu nhân cháu gái nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trẻ con viết bậy không thèm giận
Làm bẩn thư phòng nên thưởng chăm
Nghe nói cầu trai chưa toại ý
Đàn bà ai sánh Vệ Phu Nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy cháu viết càn chẳng giận đâu,
Cửa tường viết bẩn thưởng công lao.
Cầu trai nghe nói mà chưa được,
Tài Vệ phu nhân có gái nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời