Hôm nay thuyền chuyển đầu
Vầng ô hướng tây bắc
Cỏ xuân với khói sóng
Ngàn dặm cùng một màu.