Đất Thục hoa tàn hết
Việt đào giờ chớm khai
Sắc ngờ cây ngọc mượn
Hương tưởng đế kinh xài
Cứ thưởng tâm đồng nở
Nào lo cánh giục phai
Giai nhân như gợi vịnh
Hà tất đợi hàn mai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.