Thuyền đi cách bến ngóng không
Đầu thuyền cao vút đuôi trông ngang tàng
Chẳng rõ sao lúc chiều tàn
Sông Hoài trong vắt sóng xuân hiền hoà.