和令狐楚公別牡丹

平章宅裏一欗花,
臨到開時不在家。
莫道兩京非遠別,
春明門外即天涯。

 

Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”

Bình chương trạch lý nhất lan hoa,
Lâm đáo khai thời bất tại gia.
Mạc đạo lưỡng kinh phi viễn biệt,
Xuân minh môn ngoại tức thiên nha (nhai).

 

Dịch nghĩa

Trong dinh quan tể tướng có một cây hoa lan,
Đến khi hoa nở thì (ta) lại không có nhà.
Đừng có bảo rằng hai kinh không cách nhau xa xôi,
Sáng mùa xuân, chỉ ra khỏi cửa thôi đã coi như ở nơi cuối trời rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà quan tể tướng một hàng hoa,
Bông nở chính khi chẳng ở nhà.
Đừng nói hai kinh không cách biệt,
Sớm xuân ngoài cửa tức trời xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trong nhà bình chương dưới hiên hoa
Sắp thì hoa nở chẳng ở nhà
Chớ bảo trời tây không cách biệt
Sáng xuân ngoài cửa bến trời xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà quan tể tướng dưới hiên hoa
Hoa nở người sao chẳng ở nhà
Đừng nói trời tây đâu viễn biệt
Cửa ngoài xuân sớm góc trời xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dinh Bình chương cây lan một gốc
Khi ra hoa quan gấp xa nhà
Đi tây đừng nói chưa xa
Xuân xinh ra cửa đã là chân mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Câu 3

Trong bài chữ Hán ở đây câu 3 có chữ “tựu 就” vần trắc sai luật. Các bản ở Trung Quốc đều dùng là “lưỡng kinh兩京” thay vì “西就tây tựu” như ở đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dinh quan tể tướng một giàn hoa
Vào lúc nở hoa chẳng ở nhà
Chớ nói hai kinh không viễn biệt
Sớm xuân ngoài cửa góc trời xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dinh quan tể tướng có lan hoa,
Đến lúc nở hoa không ở nhà.
Đừng bảo hai kinh không cách biệt,
Sáng xuân, khỏi cửa cuối trời xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời