Lý Thân 李紳 (772-846) tự Công Thuỳ 公垂, người Vô Tích, Nhuận Châu, thi nhân đời Trung Đường.