Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772-842) tự Mộng Đắc 夢得, người Bành Thành (nay là huyện Đông Sơn, tỉnh Giang Tô) đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 9 (793), làm giám sát ngự sử đời Đức Tông. Thời Thuận Tông cùng tham dự vào những chủ trương chính trị tiến bộ cùng Vương Thúc Vân, Liễu Tông Nguyên, sau Vương Thúc Văn bị bọn cường quyền gièm pha, ông cũng bị đổi thành Lãng Châu thứ sử. Ông làm từ hay dùng tục ngữ địa phương, Bạch Cư Dị từng gọi ông là thi hào. Tác phẩm có Lưu Vũ Tích tập.

 

 1. Tam Hương dịch lâu, phục đổ Huyền Tông “Vọng Nữ Kỷ sơn” thi, tiểu thần phỉ nhiên hữu cảm
  3
 2. Tam các từ
  4
 3. Bát nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt
  4
 4. Tái thụ Liên châu chí Hành Dương thù Liễu Liễu châu tống biệt
  4
 5. Tái tặng Lạc Thiên
  3
 6. Tái du Huyền Đô quán
  15
 7. Biệt Tô Châu kỳ 1
  2
 8. Biệt Tô Châu kỳ 2
  5
 9. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp
  7
 10. Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”
  7
 11. Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa
  2
 12. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1
  5
 13. Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 2
  5
 14. Hoạ Lạc Thiên “Xuân từ”
  13
 15. Thưởng trà
  8
 16. Đê thượng hành kỳ 1
  3
 17. Đê thượng hành kỳ 3
  4
 18. Đê thượng hành kỳ 2
  2
 19. Thuỷ văn thu phong
  3
 20. Bình Sái Châu kỳ 2
  2
 21. Ức Giang Nam
  5
 22. Xuân nhật thư hoài, ký Đông Lạc Bạch nhị thập nhị, Dương bát nhị thứ tử
  6
 23. Trú cư trì thượng đình độc ngâm
  2
 24. Hữu sở ta kỳ 1
  4
 25. Hữu sở ta kỳ 2
  2
 26. Vọng Phu sơn
  9
 27. Vọng Động Đình
  4
 28. Hạnh viên hoa hạ thù Lạc Thiên kiến tặng
  10
 29. Tùng Tư độ vọng giáp trung
  5
 30. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều)
  8
 31. Dương liễu chi tam thủ kỳ 1 (Dương Tử giang đầu yên cảnh mê)
  2
 32. Dương liễu chi tam thủ kỳ 3 (Vu giáp Vu sơn dương liễu đa)
  2
 33. Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)
  3
 34. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
  5
 35. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ)
  8
 36. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 3 (Đới vũ di căn trứ ý tài)
  2
 37. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
  7
 38. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 2 (Nam mạch đông thành xuân tảo thì)
  8
 39. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 5 (Hoa Ngạc lâu tiền sơ chủng thì)
  3
 40. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)
  5
 41. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
  6
 42. Dương liễu chi cửu thủ kỳ 4 (Kim Cốc viên trung oanh loạn phi)
  4
 43. Lâu thượng
  4
 44. Tuế dạ vịnh hoài
  8
 45. Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
  5
 46. Lãng đào sa kỳ 1
  6
 47. Lãng đào sa kỳ 7
  5
 48. Lãng đào sa kỳ 3
  5
 49. Lãng đào sa kỳ 9
  5
 50. Lãng đào sa kỳ 2
  5
 51. Lãng đào sa kỳ 8
  5
 52. Lãng đào sa kỳ 6
  5
 53. Lãng đào sa kỳ 5
  5
 54. Lãng đào sa kỳ 4
  5
 55. Hoài Âm hành kỳ 1
  3
 56. Hoài Âm hành kỳ 3
  2
 57. Hoài Âm hành kỳ 2
  3
 58. Hoài Âm hành kỳ 5
  2
 59. Hoài Âm hành kỳ 4
  4
 60. Hỗn thị trung trạch mẫu đơn
  7
 61. Hán Thọ thành xuân vọng
  7
 62. Tiêu Tương thần kỳ 1
  7
 63. Tiêu Tương thần kỳ 2
  6
 64. Huyền Đô quán đào hoa
  17
 65. Đăng Thanh Huy lâu
  4
 66. Thu từ kỳ 1
  5
 67. Thu từ kỳ 2
  5
 68. Thu phong dẫn
  18
 69. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
  7
 70. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
  8
 71. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)
  7
 72. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)
  7
 73. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)
  8
 74. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)
  7
 75. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)
  7
 76. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
  7
 77. Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)
  7
 78. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
  12
 79. Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
  7
 80. Đáp tiền thiên
  5
 81. Đáp hậu thiên
  5
 82. Đáp Lạc Thiên Lâm Đô dịch kiến tặng
  4
 83. Hột na khúc kỳ 1
  4
 84. Hột na khúc kỳ 2
  4
 85. Kinh Đàn Đạo Tế cổ luỹ
  4
 86. Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
  4
 87. Dữ ca giả Hà Kham
  6
 88. Dữ ca giả Lai Gia Vinh
  4
 89. Kinh Môn đạo hoài cổ
  5
 90. Thục tiên chủ miếu
  8
 91. Tây Tái sơn hoài cổ
  9
 92. Thị đao hoàn ca
  9
 93. Tán Ưng Chuỷ trà
  6
 94. Thưởng mẫu đơn
  6
 95. Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng
  4
 96. Ký Lý tư không kỹ
  7
 97. Đạp ca hành kỳ 1
  5
 98. Đạp ca hành kỳ 3
  7
 99. Đạp ca hành kỳ 2
  6
 100. Đạp ca hành kỳ 4
  7
 101. Thù Liễu Liễu Châu gia kê chi tặng
  4
 102. Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng
  3
 103. Thù Thuỵ Châu Ngô đại phu “Dạ bạc Tương xuyên” kiến ký nhất tuyệt
  5
 104. Tuý đáp Lạc Thiên
  6
 105. Trùng đáp Liễu Liễu Châu
  4
 106. Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
  4
 107. Kim Lăng ngũ đề - Giang lệnh trạch
  2
 108. Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng
  35
 109. Kim Lăng ngũ đề - Sinh công giảng đường
  2
 110. Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành
  12
 111. Kim Lăng hoài cổ
  2
 112. A Kiều oán
  17
 113. Lậu thất minh
  8
 114. Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
  5
 115. Ẩm tửu khán mẫu đơn
  32

Tuyển tập chung