Thuốc trường sinh xưa đà uống trộm
Bay lên trời là ả Thường Nga
Trên trời giữa chốn bao la
Thiên cung nàng ở chính là mặt trăng
Nàng Chức Nữ biết không thể nói
Sông Ngân ngăn cách với Ngưu Lang
Tay ngà thoăn thoắt thoi vàng
Lâu lâu ngừng nghỉ lệ chan chứa buồn

tửu tận tình do tại