秋郊雜詠

野外連衡宇,
秋高見遠山。
斜陽明一半,
煙樹斷中間。
國破家何在,
年深客未還。
紫芝如可採,
一為問商顏。

 

Thu giao tạp vịnh

Dã ngoại liên hành vũ,
Thu cao kiến viễn sơn.
Tà dương minh nhất bán,
Yên thụ đoạn trung gian.
Quốc phá gia hà tại,
Niên thâm khách vị hoàn.
Tử chi như khả thái,
Nhất vị vấn Thương Nhan.

 

Dịch nghĩa

Ngoài đồng mấy gian nhà đơn sơ,
Trời thu cao thấy cả núi xa.
Ánh chiều tà chỉ còn nửa sáng,
Cột mây như cắt chia ở giữa.
Nước mất nhà ở đâu đây,
Năm tháng dài mà khách còn chưa về.
Như có thể đi mà hái thuốc,
Thì cho hỏi thăm tới Thương Nhan.


Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Đồng xa nhà cũ đơn sơ,
Trời thu thấy cả núi xa cao vời.
Chiều tà còn nửa sáng thôi,
Cột mây như cắt giữa trời chia ra.
Nước mất còn đâu nữa nhà,
Năm dài mà khách đi xa chưa về.
Thuốc tiên hái, biết chỗ đi,
Xin cho thăm hỏi có vì Thương Nhan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đơn sơ ngoài nội mấy gian nhà,
Cao thấy trời thu cả núi xa.
Ánh chiếu chiều tà còn nửa sáng,
Cột mây như cắt giữa chia ra.
Đâu đây nhà ở khi nước mất,
Khách tháng năm dài chưa lại nhà.
Như có thể đi mà hái thuốc,
Thương Nhan thăm hỏi đường đi qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời