Thiên ân tạ xong ra nội môn
Tướng quân nạt đường trước xe vua
Cờ trắng búa vàng đứng hai hàng
Một chấm đỏ tươi giống ấu quân


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc (tập 2), NXB Phụ nữ, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)