述國亡詩

君王城上豎降旗,
妾在深宮那得知。
十四萬人齊解甲,
寧無一個是男兒。

 

Thuật quốc vong thi

Quân vương thành thượng thụ hàng kỳ,
Thiếp tại thâm cung na đắc tri.
Thập tứ vạn nhân tề giải giáp,
Ninh vô nhất cá thị nam nhi.

 

Dịch nghĩa

Trên thành cao chúa công trương cờ trắng,
Tại hậu cung thiếp biết chắc việc gì.
Mười bốn vạn binh cởi tung giáp sắt,
Chẳng một ai xứng đáng mặt nam nhi.


Nhà Đường bị nhà Hậu Lương diệt vào năm 907, sau đó Trung Quốc rơi vào một thời kỳ hỗn loạn, song song với chính quyền trung ương do năm triều đại (Ngũ Đại) kế tiếp nhau cai quản với danh nghĩa hoàng đế, còn có mười nước nhỏ (Thập Quốc) tự xưng vương ở địa phương độc lập với trung ương. Kéo dài tới năm 960 khi Triệu Khuông Dẫn chấm dứt Ngũ Đại, từ từ diệt Thập Quốc, thống nhất Trung Quốc, mở ra nhà Bắc Tống.

Trong số mười nước nhỏ tự chủ thời đó, có nước Tiền Thục rồi Hậu Thục nổi lên ở đất Thục xưa (nay là tỉnh Tứ Xuyên). Ông vua cuối cùng của nước Hậu Thục là Mạnh Sưởng đã phong cho nữ tác giả Từ thị là Hoa Nhị phu nhân. Quân Bắc Tống phá được nước Hậu Thục năm 965, Mạnh Sưởng đầu hàng, bị bắt rồi chết bệnh bảy ngày sau. Khi bị đưa về kinh đô nhà Tống ở Khai Phong (tỉnh Hà Nam ngày nay), Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn cho gọi bà đến bắt làm thơ. Bà làm bài thơ này, Tống Thái Tổ rất nể phục.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thành cao chúa thượng trương cờ trắng,
Hậu cung hầu thiếp chẳng biết chi.
Vạn quân cởi giáp nhất tề,
Có ai xứng mặt nam nhi đâu nào!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên thành chúa thượng dương cờ trắng
Thiếp chốn cung sâu chẳng biết gi
Mười bốn vạn quân đều bỏ giáp
Nào ai xứng mặt đấng nam nhi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Quân vương trên thành rủ hàng kỳ
Thiếp ở thâm cung biết mà chi?
Mười bốn vạn người cùng vứt giáp
Sao không một kẻ đáng nam nhi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua cuốn cờ dâng thành nộp nước
Thiếp thâm cung có biết chi cam
Bốn mươi vạn lính ra hàng
Không ai còn dám nhận làm nam nhi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời