Dưới rặng cây xanh, một rặng chuồng,
Mỗi chuồng nuôi một giống chim muông:
Khù khì vua cọp no nằm ngủ,
Nhao nhác dân hươu đói chạy cuồng.
Lũ khỉ nhe răng bày lắm chuyện,
Đàn chim chẩu mỏ hót ra tuồng.
Lại thêm cầy cáo dăm ba chú,
Hục hặc tranh nhau một nắm xương!


Vua Duy Tân bị đày (1916), Khải Định lên kế vị. Dân đói, quan tham, bọn xu nịnh đua nhau làm tay sai cho Pháp. Một nhà nho đã mượn cảnh vườn Bách thú Hà Nội để tả tình trạng ấy.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970