Võng lọng nghênh ngang giữa cõi trần,
Biết ai là chúa biết ai thần.
Ngu thiều tâu hết khôn nghe phụng,
Lỗ xã tu rồi chẳng phải lân.
Mỏi mắt Hi Di trời ngũ quý,
Nhọc lòng Gia Cát đất tam phân.
Thôi thôi đã thế thì hay thế,
Nhờ lượng cao dầy cứu lấy dân.


Năm Ất Dậu 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu cần vương chống Pháp, cùng quần thần bỏ ra Tân Sở phát động phong trào đánh đuổi quân Pháp xâm lăng. Tướng Tôn Thất Thuyết huy động được hai vạn quân tấn công toà Khâm sứ Huế và trại lính Pháp tại đồn Mang Cá, nhưng vì thế cô và ít súng đạn, quân ta thua chạy. Tôn Thất Thuyết trốn ra Quảng Trị rồi sau cùng trốn sang Tàu. Cụ Nguyễn Văn Tường thì bị đày ra đảo Haiti ở Thái Bình Dương, được ít lâu mất tại đó, quan tài được đem về chôn tại Việt Nam.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]