02/10/2022 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Châu ca kỳ 04
湖州歌其四

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2014 10:17

 

Nguyên tác

謝了天恩出內門,
駕前喝道上將軍。
白旄黃鉞分行立,
一點猩紅似幼君。

Phiên âm

Tạ liễu thiên ân xuất nội môn,
Giá tiền hát đạo thượng tướng quân.
Bạch mao hoàng việt phân hành lập,
Nhất điểm tinh hồng tự ấu quân.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Thiên ân tạ xong ra nội môn
Tướng quân nạt đường trước xe vua
Cờ trắng búa vàng đứng hai hàng
Một chấm đỏ tươi giống ấu quân
Hồ Châu ca gồm 98 bài tuyệt cú. Hồ Châu nay ở phía bắc tỉnh Chiết Giang. Tháng 2 năm 1276, tể tướng nhà Nguyên là Bá Nhan đem quân đóng ở đây, sai người đến Lâm An tiếp nhận đầu hàng của Nam Tống.

Bài này miêu tả tình hình vua Nam Tống là Đế Bính mới vừa 6 tuổi (ấu quân) nhưng là tượng trưng cho quyền lực tối cao của quốc gia, bị bắt là tù binh, phải rời nội cung ra đi. Ngôn ngữ thật bình thường, nhưng sự đau khổ trong nội tâm thì hết sức trầm trọng.
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc (tập 2), NXB Phụ nữ, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Hồ Châu ca kỳ 04