Tiếng én xuân gợi sầu cung cũ
Hoa lá tàn đã hoá bụi vàng
Từ khi đóng cảnh huy hoàng
Vài lần én ghé nhưng không thấy người

tửu tận tình do tại