Sử truyền nhà Lý đóng đô đây,
Trải mấy nghìn năm mới đến nay.
Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc,
Cột cờ sao thấy lá cờ Tây?
Nền văn nhà Lý xây kia đó,
Vết kiếm vua Lê vất chỗ này.
Người cũ bây giờ đâu cả nhỉ?
Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!


Nguồn:
1. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 6), Hoàng Hữu Yên chủ biên, NXB Khoa học - Xã hội, 2004
2. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970