Sử truyền nhà Lý đóng đô đây,
Trải mấy nghìn năm mới đến nay.
Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc,
Cột cờ sao thấy lá cờ Tây?
Nền văn nhà Lý xây kia đó,
Vết kiếm vua Lê vất chỗ này.
Người cũ bây giờ đâu cả nhỉ?
Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!


Khảo dị:
Đất này thủa trước đóng đô đây,
Hơn bốn ngàn năm mới tới nay.
Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc,
Cột cờ sao lá cờ Tây?
Miếu Khuê nhà Lý xây còn đó,
Hồ Kiếm vua Lê vất chỗ này.
Hào kiệt anh hùng đâu mất cả?
Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]