Én về mưa rắc hương lâu
Én đi thu lạnh giọt sầu mưa rơi
Uyên ương từng cặp quen hơi
Ao nhà âu yếm không rời đêm đêm

tửu tận tình do tại