Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Chi Lan (8 bài)
- Bùi Đạt (1 bài)
- Đỗ Nhuận (1 bài)
- Thái Thuận (123 bài)
- Nguyễn Tông Lan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Đình Liên (1 bài)
- Lê Thước (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Trịnh Đình Rư (1 bài)
- Trần Lê Hữu (1 bài)
Tạo ngày 10/09/2005 13:20 bởi Vanachi
Đỗ Cận 杜覲 (1434-?) vốn tên là Đỗ Viễn nhưng vua Lê Thánh Tông đổi tên ông thành Đỗ Cận. Ông đỗ tiến sĩ năm 1478.