隋宮(紫泉宮殿鎖煙霞)

紫泉宮殿鎖煙霞,
欲取蕪城作帝家。
玉璽不緣歸日角,
錦帆應是到天涯。
於今腐草無螢火,
終古垂楊有暮鴉。
地下若逢陳後主,
豈宜重問後庭花。

 

Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà)

Tử tuyền cung điện toả yên hà,
Dục thủ Vu thành tác đế gia.
Ngọc tỷ bất duyên quy nhật giác,
Cẩm phàm ưng thị đáo thiên nha.
Ư kim hủ thảo vô huỳnh hoả,
Chung cổ thuỳ dương hữu mộ nha.
Địa hạ nhược phùng Trần Hậu Chủ,
Khởi nghi trùng vấn “Hậu đình hoa”.

 

Dịch nghĩa

Bên dòng suối biếc, cung điện khoá kín trong làn khói và ráng mây,
Vua Tuỳ Dạng Đế định lấy thành Vu để làm nhà của hoàng đế.
Nếu không vì chiếc ngọc tỷ về với bậc người có tướng lạ “nhật giác” (vua Đường Thái Tông),
Thì cánh buồm gấm của vua Tuỳ chắc hẳn còn đến chốn ven trời (để xây thêm cung điện nữa).
Trong cung Tuỳ bây giờ, trên đám cỏ mục nát, không có đến ánh lửa đom đóm,
Từ xưa đến nay, trên cây thuỳ dương, có con quạ đậu lúc trời tối.
Nếu ở dưới đất mà Tuỳ Dạng Đế có gặp Trần Hậu Chủ,
Thì há nên lại hỏi về khúc “Hậu đình hoa”?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Suối xanh cung điện khoá yên hà
Toan lấy Vô thành dựng đế gia
Ví chẳng ấn vàng về kẻ khác
Ắt là buồm gấm đến miền xa
Giờ đây cỏ mục không đom đóm
Muôn thuở cành dương có quạ già
Dưới đất gặp vua Trần Hậu chủ
Há nên hỏi khúc “Hậu đình hoa”?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cung đài khóa, khói suối xanh
Vua Tùy định lấy Vô thành làm kinh. 
Ấn vàng thuộc bậc tướng linh
Nếu không buồm gấm lênh đênh ven trời.
Giờ cung cỏ đóm chẳng soi
Xưa nay liễu tối là nơi quạ nằm
Dưới mồ Tùy đế gặp Trần
Hậu đình hoa khúc nghĩ cần hỏi qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cung điện Tử Tuyền lẫn khói mây,
Vu Thành muốn lấy dựng lâu đài.
Ấn vàng ví chẳng về người khác,
Buồm gấm ắt còn giong biển khơi.
Cỏ mục đến nay đom đóm tuyệt,
Liễu xanh xưa vẫn quạ chiều bay.
Suối vàng như gặp vua Trần cũ,
Khúc "Hậu đình hoa" chớ hỏi thay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Tử Tuyền cung điện khói che nhoà,
Muốn lấy Vu thành lập đế gia.
Ấn ngọc ví không về chúa thượng,
Buồm hoa còn ruổi góc trời xa.
Đến nay cỏ mọc không đèn đóm,
Từ đó dương xanh quyến quạ già.
Chín suối nếu thăm Trần Hậu Chủ,
Xin đừng nhắc khúc "Hậu đình hoa".


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Cung điện suối đầy sương khói tỏa
Thành không xưa định nghiệp Đế gia
Nếu như Ấn ngọc không người chiếm
Buồm gấm giờ đây mở cõi xa
Cỏ mục thành hoang không đóm đậu
Xưa nay nhánh liễu lắm quạ già
Suối vàng có gặp Trần Hậu Chủ
Hỏi rằng đâu khúc Hậu Đình Hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Suối xanh cung điên khói sương
Thành không định dựng Đế Vương đời đời
Tiếc thay ấn ngọc về người
Nếu không buồm gấm cõi trời mở xa
Cung giờ cỏ mọc đóm nhòa
Từ xưa nhành liễu quạ già dừng chân
Suối vàng nếu gặp vua Trần
Hậu Đình Hoa khúc bao lần ra sao ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cung điện Tử Tuyền phủ khói mây
Vô Thành phủ chúa lại mong xây
Chẳng duyên ấn ngọc về minh chủ
Có lẽ buồm nhung đến cuối trời
Cỏ nát đến nay đom đóm vắng
Thuỳ dương từ cổ quạ chiều bay
Cõi âm nếu gặp vua Trần Hậu
Khúc Hậu Đình Hoa hỏi có hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tử Tuyền cung khoá trong mây khói
Muốn dời đô sang cõi Vu thành
Nếu không ngọc tỷ bị giành
Hẳn là buồm gấm lướt nhanh tới rồi
Nay cỏ mục không hơi lửa đóm
Quạ từ xưa chiều rộn liễu xanh
Âm ty nếu gặp vua Trần
Há nên hỏi khúc Hậu đình hoa chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tử Tuyền cung giữa khói mây nhoà
Muốn lấy hoang thành dựng đế gia
Ấn ngọc không về tay chúa khác
Buồm hoa ắt đến cõi trời xa
Quạ chiều vẫn luyến cành dương rủ
Cỏ mục còn xua lửa đóm qua
Nếu gặp cõi âm Trần Hậu Chủ
Nên chăng nhắc khúc Hậu Đình Hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối xanh, cung điện toả yên hà,
Vua lấy Vô thành dựng đế gia.
Ngọc tỷ nếu không về “nhật giác”.
Buồm hoa còn đến chốn trời xa.
Cung Tuỳ cỏ mục không đom đóm,
Trời tối thuỳ dương đậu quạ già.
Tuỳ Dạng suối vàng gặp Hậu Chủ,
Há nên hỏi khúc “Hậu đình hoa”?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời