Trông Bắc, Yên Vân mắt chẳng cùng
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Ánh chiều cánh quạ xa se lạnh
Nam bốn trăm châu mắt dứt trông

tửu tận tình do tại