Hoa huệ nở khắp Tương nam, Tương bắc
Vượn kêu buồn từ gốc đến ngọn cây
Mây đùn lớp núi Cửu Nghi miếu Thuấn
Đài Sở vương Tam Giáp phủ mưa đầy

tửu tận tình do tại