Gió mạnh thổi, vùng Tam Ba mình đến
Dừng dưới hoa với chèo quế thuyền lan
Sông một vạch nước lẫn trời trăng sáng
Xuống Trường Sa thần Tương thuỷ gảy đàn

tửu tận tình do tại