Mỗi buồn lại lấy rượu ra châm
Lệ đẫm khêu đèn rút kiếm xem
Thẹn bởi đài vàng không tráng sĩ
Uổng cho Bích Ngọc vắng hoà âm
Gió thu mộng quán muôn cành lá
Mưa tối lòng quê một ngọn đèn
Đêm trước sân ngô đồng rụng lá
Thấu qua vạt ngắn rét căm căm

tửu tận tình do tại