Mỹ nữ Thành Đô trắng trẻo
Hái dâu cùng bạn mang lồng
Mỗi năm tằm non bảy đợt
Chỉ tơ may được áo hồng

tửu tận tình do tại