Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Hà (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 19/08/2008 22:58 bởi Vanachi
Trương Du 張俞 (Tống sử viết là 張愈) tự Thiếu Ngộ 少愚, người đất Bì, Ích Châu (nay thuộc Tứ Xuyên), tổ tiên là người Hà Đông (nay là Sơn Tây). Sách sử viết ông là người có chí lớn, tầm học tứ phương, nhưng thi mấy lần không đỗ. Đầu năm Bảo Nguyên (1039) đời Nhân Tông, ông từng dâng thư lên triều đình luận về việc biên phòng, rồi được người tiến cử làm Bí thư tỉnh hiệu thư lang, nhưng ông nhường lại chức quan cho phụ thân và ẩn cư tại gia. Trưởng quan Ích Châu Văn Ngạn Bác 文彥博 đặc biệt ưu đãi ông, lấy tiền mua cho ông cố cư của Đỗ Quang Đình 杜光庭 đời Đường ở khe Bạch Vân, núi Thanh Thành, vì thế ông có tự hiệu Bạch Vân tiên sinh 白雲先生. Ông có một bài "Tàm phụ" 蠶婦.