Sức lửa đều chín ngày ba lần lột
Lần thứ tư tằm ngủ năm ngày sau
Công khó nhọc tháng trời tằm thành kén
Sợi thành tơ là đến lúc bán trao

tửu tận tình do tại