Trong mộng mong thành bướm
Tiếng quyên biết mấy sầu
Hỏi xuân xuân không nói
Tơ liễu mờ bãi châu

tửu tận tình do tại