Thiệu Ung 邵雍 (1011-1077) tự Nghiêu Phu 堯夫, hiệu là Khang Tiết 康節, là triết gia, nhà lý học đời Tống. Ông sinh vào năm thứ 4 đời Tống Chân Tông và mất năm thứ 10 đời Tống Thần Tông, thọ 67 tuổi. Mấy lần vua vời, nhưng không chịu ra làm quan. Thiệu Ung là học giả rất tinh thông lý số, đã soạn Hoàng cực kinh thể cắt nghĩa về thuyết khí vận. Về thơ, ông có tập Kích nhưỡng bao gồm đủ thể. Ở Việt Nam tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt, đó là các tác phẩm Mai hoa dịch số và “Vận mệnh đời người theo năm, tháng, ngày, giờ sinh”.

 

Tuyển tập chung