Núi xanh không biết họ tên lão
Lão cũng chả biết tên núi xanh
Chim trắng bay qua như quen biết
Kêu hai ba tiếng âm dội quanh

tửu tận tình do tại