Bốn mùa vẫn tuần hoàn
Lần nữa thu lại tàn
Sương ngưng cùng rượu chín
Gió lạnh áo ấm đơn
Lộc ngàn chung chẳng muốn
Chỉ cầu một gối an
Tóc bạc gặp năm hết
Rầu nước tâm vững vàng

tửu tận tình do tại