Tâm sự làng nhàng hai mái râm
Mười năm không chạy chuyện làm quan
Tính ra chỉ hợp ngồi ghềnh đá
Câu không được cá lại được nhàn

tửu tận tình do tại