Mười, năm dặm là trường đình hoặc đoản
Thuyền đến đi theo ngàn cánh vạn buồm
Tiến lên trước xin anh thu nước mắt
Mau thấy đài Kim Trúc đất U Châu

tửu tận tình do tại