Giấc mộng qua chuyện trên trời dưới thế
Buồn làm chi khi xuân đến thu đi
Như thuỷ tinh lệ tiên đồng chảy xuống
Nhưng không bằng trúc đốm mắt Tương phi

tửu tận tình do tại