Trước sau núi biếc mịt mờ
Cửa then gãy đổ khép hờ một nơi
Đã lâu mặt ngọc vể trời
Cung từ trăm thủ giữa đời bơ vơ

tửu tận tình do tại