Rót rượu cúng trước miếu thờ Giả Nghị
Điếu "Ly tao" trên sóng nước Mịch La
Tại Lỗi Dương vùi nông một nắm đất
Người đời cho mồ giả Đỗ Phủ mà

tửu tận tình do tại