Thái Hồ gió thổi sóng dâng cao
Bánh lái lảo đảo ngồi yên sao
Tựa cửa sổ thuyền mắt ngó xuống
Phía trước phía sau toàn cung đao


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)