Tóc bạc trắng cặp vợ chồng ngư phủ
Lưới cá nhiều đêm đến chẳng lui về
Vì sợ quan bến đò kêu nộp thuế
Từ Ba đông chuyển hướng ngược Ba tây

tửu tận tình do tại