Liễu xanh xanh bạch dương vi vút
Sóng gầm gừ cao lớn chẳng yên
Từ chia tay Nghiêu Phu năm trước
Chẳng có người nghe tiếng đỗ quyên

tửu tận tình do tại