Tô Tử Chiêm ăn cơm Châu Huệ,
Hoàng Lỗ Trực qua Quỷ Môn quan.
Nước mắt rơi hôm nay tiễn bác,
Một năm nào công khắc Yên san.

tửu tận tình do tại