24/05/2024 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống cầm sư Mao Mẫn Trọng bắc hành kỳ 3
送琴師毛敏仲北行其三

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 09:52

 

Nguyên tác

蘇子瞻吃惠州飯,
黃魯直度鬼門關。
今日君行清淚落,
他年勛業勒燕山。

Phiên âm

Tô Tử Chiêm[1] ngật Huệ Châu[2] phạn,
Hoàng Lỗ Trực[3] độ Quỷ Môn quan.
Kim nhật quân hành thanh lệ lạc,
Tha niên huân nghiệp lặc Yên san.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tô Tử Chiêm ăn cơm Châu Huệ,
Hoàng Lỗ Trực qua Quỷ Môn quan.
Nước mắt rơi hôm nay tiễn bác,
Một năm nào công khắc Yên san.
[1] Tô Thức 蘇軾 (1037-1101) tự Tử Chiêm 子瞻, có thời gian bị đày xuống Huệ Châu.
[2] Thuộc tỉnh Quảng Đông, nằm trên tam giác châu của sông Châu Giang 珠江, phía đông của vịnh Áo Đại 澳大灣, sau lưng là núi La Phù 羅浮山.
[3] Hoàng Đình Kiên 黄庭堅 (1045-1105) tự Lỗ Trực 魯直.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Tống cầm sư Mao Mẫn Trọng bắc hành kỳ 3