Vũ "Giá chi" rồi "Trúc chi" ca tiếp
Đuốc gió bùng chỉ một lúc đã sao
Hồng nhạn về nhiều trên ao Mã Ngọc
Đài Định Vương nhung nhúc đám lạc đà

tửu tận tình do tại