Sắt đá lòng trung mãnh giấy tinh,
Phẩm người cao quý cửa trâm anh,
Bên trời Tô Vũ toàn danh tiết,
Góc bể Trương Khiên ruổi sứ trình.
Đồng trụ trăng cao đề tuyệt cú,
Đế thành hoa nở đón quy sinh.
An Nam tuy nhỏ văn chương thịnh,
Ếch giếng xem trời chớ vội khinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.