Ngoảnh đầu mây đẹp phủ đài cao,
Cây khói mải ngâm sầu
Say khướt muốn lưu xuân,
Lưu xuân chẳng ở, xuân về nơi nao
Lầu tây nửa rèm nghiêng nắng,
Vội bay về, chim én lạ xuân sao!
Một gối lầu xanh mộng đẹp,
Lại kinh mưa dạt gió dào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.