Hỏi hoa hoa chẳng nói,
Rụng vì đâu, nở vì đâu?
Xuân sắc tính ba phần,
Nửa cùng nước chảy, nửa theo bụi nhàu
Nhân sinh vui cười mấy độ,
Lúc tương phùng, chén rượu giục chi nhau
Nghìn thuở màn trời chiếu đất,
Một xuân nhiễu thúy rèm châu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.