Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/08/2015 05:56 bởi tôn tiền tử
Lư Bính 盧炳 tự Thúc Dương 叔陽, hiệu Xú Trai 丑齋, sống khoảng năm Thiệu Hưng đời Tống Cao Tông. Tác phẩm có Hống đường từ 哄堂詞 một quyển.