Chực mở đài hoa tung cánh đỏ,
Dò thử cành nam bung hết chửa?
Nào hay chất chứa mấy hương thơm,
Đã thấy ấp ôm muôn ý ngỏ.

Rằng bậu cửa xuân người vàng võ,
Sầu héo lan can buồn chẳng tựa.
Nên đem rượu rót cứ làm thôi,
Chưa chắc ngày mai không nổi gió.

Du ư nghệ